ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိခဲ႔ရင္

in myanmar •  2 months ago

ဟိုးအရင္ကသာ အေသအခ်ာ
စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ခဲ႔ရင္
ဒီေန႔မပန္ဆင္ရေတာင္
မနက္ျဖန္ေတာ့ ပန္ဆင္ရတန္ေကာင္းရဲ႕။
တိမ္လို ေလလိုလြင့္ေမ်ာေနတဲ႕
အတိတ္အိပ္မက္ေတြဆိုတာ
တိမ္နဲ႔ ေလနဲ႔အတူေမ်ာပါသြားေပမဲ႕
နာက်င္ခံခက္တဲ႕
ျငီးတြားမႈေတြနဲ႕အတူ
အသစ္သစ္ေတြလည္း
ေန႔ရက္တိုင္းမွာ
ျဖစ္ေပၚေနတယ္။
အတိတ္က ေအးခ်မ္းမႈကို
ျပန္ေအာက့္ေမ့ရင္း
ခ်ိဳျမန္တဲ႕ ေက်းငွက္ရဲ႕
ေတးဆိုသံကို ႀကားလိုက္မိတယ္။
ေန႔နဲ႕ညလို
အလင္းနဲ႕အေမွာင္
ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေပမဲ႕
သူမရဲ႕ ငိုရိႈက္သံကို
နားထဲ ႀကားလိုက္မိသလိုပဲ။
အေဝးတေျမကပဲ
ရင္ထဲက လြမ္းေတး
ရင္ထဲမွာပဲ သီပါရေစေတာ့ေလ။

Boy-Sitting-Alone.png
source
Author>>>@aungzawhtwe

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အယ္လဲ႔

·

ဘာပု။

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

·

Thank for your support.

အားႀကီး လြမ္း နာေပါ့ ေလ

·

လႊတ္ လြမ္းနာဘာာ။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aungzawhtwe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.