မဆံုစည္းေသာ ေတြ႔ဆံုမႈ

in myanmar •  last year 

ေတြ႔ဆံုခဲ႕ရတဲ႔
အတိုင္းအတာေလးကေတာ့
တခဏေလးပါပဲ။
အမွတ္တမဲ႕ဆိုေပမဲ႕
ရင္ထဲမွာေတာ့ အျမဲ
အမွတ္တရျဖစ္ေနေတာ့မွာပါ။
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ျပန္ဆံုခဲ႔ရင္
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ဖို႔
အခြင့္ေရးေလးတစ္ခါေလာက္ေတာ့
ရခ်င္ေသးတယ္။
ဒါေပမဲ႕ ဒါဟာအိပ္မက္ပါပဲ။
တို႔ေတြ ခဏဏေတြ႔ဆံုခြင့္
ရခဲ႔ႀကေပမဲ႔လည္း
ခဏဏလြဲခဲ႔ႀကရတယ္ေလ။
မင္းကလည္း ခဏေလးလိမ့္ဆင္းလာတဲ႕
လိႈင္းတစ္လံုးျဖစ္သလို
ငါကလည္း မင္းျပန္လိမ့္ဆင္းသြားရင္
ထပ်ံ ရတဲ႕ ဇင္ေယာ္ တစ္ေကာင္
ျဖစ္ေနတယ္မို႔လား။

california-brown-pelican-flying-over-breaking-wave-picture-30353-52028.jpg
source

Author>>>@aungzawhtwe

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This feeling is အခ်စ္ဦးႏွင့္ လြဲခဲ႕ျခင္း

ေဗဒင္ဆရာမ လုပ္လို႔ရျပီ။

မဆုံစည္းတာနဲ႕ လြဲတာဘာကြာလဲ

ဘာကြာလဲေတာ့မသိဘူး တူေတာ့မတူဘူးရယ္။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aungzawhtwe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

အာ. ႐ုိး ႐ုိး.. !! . "မင္းကလည္း ခဏေလးလိမ့္ဆင္းလာတဲ႕
လိႈင္းတစ္လံုးျဖစ္သလို
ငါကလည္း မင္းျပန္လိမ့္ဆင္းသြားရင္
ထပ်ံ ရတဲ႕ ဇင္ေယာ္ တစ္ေကာင္". တဲ့😍😍.. မုိက္စ္ .

Congratulations @aungzawhtwe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!