ကရြတ္ကင္းေခြတဲ႔လမ္း

in myanmar •  3 months ago

လြမ္းခ်င္သူကို
ပိုလြမ္းေစဖို႔
လြမ္းေငြ႔ေတြ ေဝခဲ႔ေလျပီ။
စိတၱဇပမာ အိပ္မရညတို႔
ကာလရယ္ႀကာရွည္။
အတိတ္ကိုလည္ျပန္ႀကည့္မိေတာ့
ကာလမႀကာေသးေပမဲ႕
ဟိုးအရင္ဘဝကလိုပဲ
ထင္ေယာင္မွားနဲ႕
ေဝေဝဝါးဝါးျဖစ္ေနမိတယ္။
တကယ္ေတာ့ ခရီပန္းသူမို႕
အမွတ္မွားတာမ်ားလား။
ကရြတ္ကင္းေခြလို
ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတဲ႕
သံသယာခရီးလမ္းမွာ
သမုဒယဇာတ္ အနုသယမျပတ္သူမို႔
အဝိဇၨာ တဏွာမကြဲေလသမွ်
ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္နဲ႕
ဆက္၍ဆက္ကာသာ
ေလွ်ာက္ရေပဦးမည္။
11mN2wg.gif
source

Author>>>@aungzawhtwe

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Poem is express mind fellings

Posted using Partiko Android

·
·
·

Welcome

Posted using Partiko Android

ပတ္ခ်ာလည္ေနေသာဘဝ

·

ဟုတ္ပ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aungzawhtwe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

Thank for your support.

Whom miss you ?

·