What MUSIC means to YOU?

in music •  last year 

IMG_20180526_191642.jpg


WHAT ABOUT REASONS TO LIVE?


Every person in this world needs to have at least one reason to live, AT LEAST. What if we don't have it? What if our life didn't give it to us? Is that really a Doomsday for us? It was for me in the past. I used to have lots of "friends", I used to be "happy" and have a "great" social life. Even if I was shy (?) person i had couple of best friends who were always with me.That's how it looked like. But they started to dissapear over time. I was leaving them too because I noticed their inverity. I felt alone. Do you know what was still with me? MUSIC. My favourite artists, favourite songs... It couldn't go away. (I won't make a mension about my dog, it's obvious for me :) )


So now I'm still living my life, almost alone but I am. I distrust people. But when I listen to my favourite songs I move to another world, BETTER WORLD. Music is kind of an an escape to another world.


AND YOU? WHAT MUSIC REALLY MEANS TO YOU?

Każdy człowiek na tym świecie musi mieć przynajmniej jeden powód do życia, PRZYNAJMNIEJ.Co jeśli go nie mamy? Co jeśli życie nam go nie podarowało?Czy to dla nas prawdziwy koniec świata? Dla mnie był, w przeszłości.Niegdyś miałam mnóstwo "przyjaciół", byłam "szczęśliwa" i miałam "cudowne" życie towarzyskie. Nawet będąc skromną (?) osobą, miałam kilkoro przyjaciół, którzy zawsze byli ze mną.Tak to wyglądało. Z czasem jednak zaczęli znikać. Ja również ich zostawiałam widząc ich fałszywość.Czułam się samotna. Wiesz co jednak wciąż było ze mną? MUZYKA. Moi ulubieni artyści, ulubione piosenki... To nie mogło odejść. (Nie wspomnę o moim piesku, to dla mnie oczywiste :) )


Więc teraz ciągle żyję swoim życiem, prawie sama, ale jednak. Nie ufam ludziom. Kiedy słucham swoich ulubionych utworów przenoszę się do innego świata, LEPSZEGO ŚWIATA. Muzyka jest pewnym rodzajem ucieczki do innego świata.


A TY? CO TAK NAPRAWDĘ ZNACZY DLA CIEBIE MUZYKA?


INSTAGRAM: https://www.instagram.com/yourmind15/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCghAxlBb1P_X-siJOGW2lSw?view_as=subscriber

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Love your smile and when people do not have reason or purpose to live, for life, then they can choose to find that purpose, that meaning, to look for it, if they do not already have it or know it or live it and it should be doomsday not to live with purpose or to not look for purpose and foundation.