Sort:  

Lik kuwe sing komen bot. Ya ora mudeng di kesuwuni hehehe.. piss

iya ngerti, ben bae go luwes2

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64599.25
ETH 3467.96
USDT 1.00
SBD 2.55