một tia hy vọng được sống tiếp cho bệnh nhân ung thư | a hope for survival for cancer patients

in #medicine4 years ago (edited)

Today, I read a medical information related to cancer treatment written in Nhan Dan. Maybe this is a good hope for people with cancer. Specific information is as follows:

*Hôm nay tôi có đọc được 1 thông tin y học liên quan đến việc chữa căn bệnh ung thư được viết trên báo Nhân Dân. Có thể đây là một tia hy vọng đầy khả quan dành cho những người mắc bệnh ung thư. Thông tin cụ thể như sau:

image.png

A team of researchers at Stanford University has developed an anti-cancer vaccine. They tested the vaccine on genetically engineered mice to develop a variety of tumors that were successful.

  • Nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Stanford (Mỹ) đã phát triển một loại vắc-xin chống ung thư. Họ đã thử loại vắc-xin này lên những con chuột thí nghiệm đã được biến đổi gien để phát triển một loạt khối u khác nhau à đã thành công.

image.png

These mice were transplanted lymphoma (lymphoma) at two sites in the body or are genetically modified to develop breast cancer. Of the 90 mice with lymphoma, 87 were completely cured. The new vaccine is also effective in genetically engineered mice to develop breast cancer.

Những con chuột này được cấy ghép u lympho (ung thư hạch) ở hai vị trí trong cơ thể hoặc được biến đổi gien để phát triển ung thư vú. Trong số 90 con chuột mắc u lympho, 87 cá thể đã khỏi hoàn toàn. Loại vắc-xin mới này cũng có hiệu quả trên những con chuột bị biến đổi di truyền để phát triển ung thư vú.

image.png

The new vaccine works unlike conventional vaccines. Instead of vaccinating against the disease, the scientists inject directly into the tumor.
The new vaccine will soon be tested in 15 patients with low grade lymphoma. If the results are positive, the vaccine will be used to treat the tumors in the future before surgery to remove it, to help prevent metastases or recurrence.

*Loại vắc-xin mới hoạt động không giống như vắc-xin thông thường. Thay vì tiêm phòng để ngăn ngừa mắc bệnh, các nhà khoa học tiêm trực tiếp vào vị trí khối u.
Vắc-xin mới sẽ sớm được thử nghiệm trên 15 người bệnh bị u lympho cấp thấp. Nếu kết quả khả quan, vắc-xin sẽ được sử dụng để điều trị các khối u trong tương lai trước khi phẫu thuật cắt bỏ, giúp ngăn ngừa di căn hoặc tái phát.

Source: nhandan.com.vn

Sort:  

Bài viết khá hay và bổ ích a ạ!

cám ơn e nhé! a k có khả năng viết mấy bài văn, nên chỉ biết chia sẻ nhữngthông tin hay hay mà a đọc được thôi. hihi!

xin chào, bài viết hay lắm

cám ơn nhé! luôn ủng hộ nhau nha! ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21767.75
ETH 1737.83
USDT 1.00
SBD 2.94