Sort:  

Verify, your ticket is: 2412
I'm afraid it's a big number if not a lot of people. Since I will not use the bot for it anymore. From now on.
Anyway good luck to you

Vậy là maybe next time hả anh :D

Có lẽ là như vậy, nếu may mắn nhiều người tham gia thì vé em sẽ tới. hihih Anh sẽ duy trì trò này nhưng ko dùng bot, nếu dùng chỉ dùng cho vòng 01 thôi. Để đẩy giá trị lên cho mọi người chơi. :) Từ vòng 02 thì chắc lẽ không nên dùng nữa. Hẹn 7 ngày nữa có kết quả nha. :)

Em sẽ chờ 😆

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66703.61
ETH 3518.80
USDT 1.00
SBD 2.68