"Ang Langgam"


"Langgam"


Ang aking tula patungkol sa angking abilidad ng mga langgam


images (2).jpg
Pinagkuhanan ng Imahe


Ang mga langgam talagang hindi mo matatawaran
Sa kanilang abilidad at angking kasipagan
Sila'y naghahanda bago pa man umulan
Naghahakot araw-araw patungo sa kanilang tahanan

Mapagtiis anu man ang haraping hirap
Bubuhatin gaanu man ito kabigat
Madala lang papunta sa hapag
Sama-sama, ganyan sila katatag

Hindi lang ang kanilang angking kasipagan
Idagdag mo pa ang kanilang taglay na kasikapan
Ginagawa na ang dapat bago pa man ang bagyo
Kaya sila'y handa kahit anu pang sama ng panahon

Sana tayong mga tao ay katulad nila
Maging masipag sa lahat ng pagkakataon at nagkakaisa
At hindi ang laging nakatambay lang sa kanto
Para naman ang buhay natin ay umasenso


DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

DQmWpisRXDF56mV3DgzzPUxb3R2ozseR48YVr2YKtwtrBcV.gif

DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

To give @surpassinggoogle your witness voting decision, visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Other recommended witness: @beanz @curie @teamsteem @acidyo @reggaemuffin @utopian-io @good-karma @blocktrades @timcliff @hr1 @cloh76.witness @busy.org @precise @arca

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

An insect with an attitude of all for one and one for all to success!

THe only thing I don't like about them is they get into the electrical sockets and others and ruin them huhu