Sort:  

TY 40+ na po haha pero mukha nga raw akong 10 years younger 😂 Nakalimutan ko password ko sa bit wala ako narereciv na email to reset, hinayaan ko na lang wala naman kasi ako sa mood magblog about AI na lang inaaccept na blogs

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 64854.61
ETH 3478.75
USDT 1.00
SBD 2.52