Mijn blockchain verhaal deel 6

in life •  3 months ago

cover 'my 'blockchain' story.jpg

english version

Deel 6; De wondere wereld van discord

Na een 6-tal maanden te vertoeven op het ‘steemit’ platform had ik al heel wat nederlandstalig steemians leren kennen en bezocht ik op regelmatige tijdstippen de blogs van @smasssh @OalDamster @steemspoker @marcovanhassel @soyrosa @carlschrijft @poeticsnake

Het aantal volgers groeide stapsgewijs en in de tussentijd had ik reeds een 200 steem power (het aantal steem waarmee je je account op waardeert) bij elkaar geblogd. Zo kwam de doelstelling om 500 steem power te behalen steeds dichterbij.

Om te kunnen communiceren met andere nederlandstalige steemians bezocht ik regelmatig het kanaal ‘ nederlands’ op de ‘steemit chat’ page. Al moest ik tot mijn teleurstelling vaststellen, dat dit kanaal door de meeste steemians enkel gebruikt werd om hun blogs te promoten en dit kanaal zo goed of nooit werd gebruikt om te chatten met elkaar.

Toen werd ik door middel van een blog van @tinypaleokitchen er attent op gemaakt dat het platform ‘discord’ bestaat. Discord is een chat/streaming platform, waar de gebruikers van dit platform elkaar ontmoeten in verschillende community’s. Zo kwam ik voor de eerste maal terecht bij de Peace, Abundance, Liberty community. Een community die in het leven geroepen is om verschillende steemians met elkaar te verenigen. En door middel van verschillende radioprogramma's, worden de posts en creaties van steemians gepromoot.

Niet enkel kwam ik zo in contact met de PAL community, tevens werd ik zo ingelijfd in de wondere wereld van ‘discord’ met zijn verschillende community’s. En ontdekte ik onder andere de The writers block een community die zich toespitst om je bloggers en schrijvers skills te verbeteren.

Meer en meer werd ik ervan overtuigd dat een nederlandstalige steemit community er kon voor zorgen, dat de nederlandstalige steemians een gezamenlijke stem kregen op het ‘steemit’ platform. En startte ik op regelmatige basis met het schrijven van een blog waarin nederlandstalige blogs werden verzameld en in de bloemetjes werden gezet.

Samen met @carlschrijft werd er toen werk van gemaakt om de nederlandstalige steemit community ‘the lions legion’ tot stand te brengen. En gingen toen van start om zoveel mogelijk nederlandstalige steemians ervan te overtuigen zich aan te sluiten bij de allereerste nederlandstalige steemit community.

Wordt vervolgd in de blog deel 7; De eerste stappen naar een Nederlandstalige steemit community

Mijn blockchain verhaal deel 1
Mijn blockchain verhaal deel 2
Mijn blockchain verhaal deel 3
Mijn blockchain verhaal deel 4
Mijn blockchain verhaal deel 5

logo jjhemp blockchain.jpg

promo ws001.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by jackjohannes hemp from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.