Mijn blockchain verhaal deel 1

in life •  6 months ago

cover 'my 'blockchain' story.jpg

English version

Deel 1: Hoe ik de ‘blockchain’ ontmoette

Toen ik enkele jaren geleden voor het eerst hoorde van de ‘blockchain’, klok dit allemaal nog erg technisch voor me. En deed het me meer denken aan een veredelde vorm van het algemeen gekende piramide spel. Niet dat ik destijds de kracht van het internet of sociale media ontkende. Integendeel toen trachtte ik zelf steeds meer creatieve vrienden ervan te overtuigen, zich kenbaarder te maken op het grote web.

De ‘slimme telefoon’ en ‘app’ werden reeds door meerdere producenten gebruikt. Ikzelf zette toen mijn eerste stappen in het maken van mijn allereerste ‘app’ en begeleidde ondertussen meerdere creatieve zielen bij hun eerste stappen op het grote internet.
Jammer genoeg moest ik toen nog steeds vaststellen, dat enkel tijdens exposities of voordrachten mijn webpagina vaak werd bezocht. En op momenten dat ik nieuwe projecten aan het uitwerken was, de ‘traffic’ naar mijn website zo goed of nihil was.

Toen bedacht ik dat ik misschien meer de toeschouwer moest betrekken tijden het creatieproces van mijn projecten. Eerst en vooral begon ik met het delen van mijn reeds bekomen kennis met betrekking tot het gebruik van sociale media. in blogs zoals positieve invloeden van sociale media en VAN START MET JE #REVOLUTIE
Omdat ik mijn kennis op vlak van sociale media wou uitbreiden, heb ik toen een paar professionele ‘content’ schrijvers en ‘sociale media’ experts van uit mijn vriendenkring aangesproken.
Want wie wil er nu niet vanboven staan bij de verschenen google pagina of dat zijn afbeeldingen worden teruggevonden.

Zo begon ik de CEO en content van mijn website aan te passen en zette ik mijn eerste stappen in de wereld van het bloggen en vloggen.
Toen wees er een van mijn bevriende ‘internet experts’ er op, dat het ‘blogger/sociale media/ community’s platform ‘steemit’ bestond.

En na lang twijfelen werd ik ervan overtuigd mijn eerste stappen te zetten op de ‘blockchain’ Zonder het toen echt te beseffen, zal ik op een rollercoaster van nieuwe informatie en inzichten terecht komen. Waarbij ik steeds meer mijn klavier zal laat spreken en ik steeds meer ervan overtuigd werd dat ‘blockchain technologie’ het ‘internet ‘ volledig zal veranderen.

Wordt vervolgd in de blog deel 2; ** Mijn eerste stappen op het steemit platform**.

Mijn blockchain verhaal deel 1
Mijn blockchain verhaal deel 2
Mijn blockchain verhaal deel 3
Mijn blockchain verhaal deel 4

English version

logo jjhemp blockchain.jpg

promo ws001.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello @jackjohanneshemp, thank you for sharing this creative work! We just stopped by to say that you've been upvoted by the @creativecrypto magazine. The Creative Crypto is all about art on the blockchain and learning from creatives like you. Looking forward to crossing paths again soon. Steem on!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by jackjohannes hemp from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.