You are viewing a single comment's thread from:

RE: Chart Explaining Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life

in #life5 years ago

je hebt via shadowbot toch al 0.10685344 binnengekregen maar je moet een beetje minder trickerhappy zijn wat voting betreft, probeer niet onder 80% te komen, beter helemaal niet voten maar shadowbot het werk laten doen , zo stijg je sneller, daarna kun je altijd nog voten via steemfollower maar dan per % naar eigen keuze.

Sort:  

En nee dat ga ik nu niet uitleggen.;)

Thx for the info. Ima go sleep now. Talk ltr!

Don't worry I got your back.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17007.26
ETH 1289.85
USDT 1.00
SBD 2.09