LifesteemCreated with Sketch.

in #life4 years ago

Life Ko behtarin banane k liye mushkila ka hona bahut jaruri he .
Ye zindagi kuch deto he to kuch leti bhi he
Mushikilo Ko handle karna MATLAB Apne sapne Ko puri tarah se aur bhi kabile tarif banana hota he.
Life he ki chalte hi Rehti he

Zindagi he ki rukti nahi he
Sanse Ruk jati he Lekin zindagi rukti nahi he.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20301.02
ETH 1151.77
USDT 1.00
SBD 3.25