myself #72 : my German : Đi đâu không quan trọng mà quan trọng là đi với ai <3

in #language4 years ago

Bạn là một thứ dì đó không thể thiếu. Ít cũng được miễn là chất lượng....

15253586_2490258854446213_8042094997504258031_n.jpg

19247616_2470218899783542_561291088861185562_n.jpg

19510421_2472411592897606_4483750003220724920_n.jpg

20228813_2490265804445518_4456823081711836602_n.jpg

20228850_2490259341112831_472250225507414152_n.jpg

20229369_2490266831112082_681415850921225289_n.jpg

20245523_2490258257779606_2648746361976289364_n.jpg

20245693_2490258264446272_8937788707822903787_n.jpg

20246485_2490259494446149_3202466551851295231_n.jpg

20257970_2490265881112177_6705604761445645934_n.jpg

20258105_2490266664445432_8288912445122021574_n.jpg

20258050_2490271834444915_6368162364508980827_n.jpg

20292856_2490265261112239_8301073441183449791_n.jpg

Hãy chia sẻ những hình ảnh đi du lịch cùng bạn bè của các bạn đi ạ <3

Sort:  

It was long time that I didn't comment under your posts. Seems like there are lots of wonderful photos here. I like the third one most, it's dark, but clouds look so good.

Kết câu đầu của cậu thật chuẩn là dđi với đúng ngươi mới vui

k đúng người dù đi đến đâu cũng k thấy vui ^^

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24122.03
ETH 1897.47
USDT 1.00
SBD 3.31