Daily bread 721

in #kr2 months ago

The LORD Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will stand. (Isaiah 14:24) พระยาห์เวห์จอมทัพทรงปฏิญาณว่า “เราวางแผนไว้อย่างไร ก็จะเป็นไปอย่างนั้น และเรามุ่งหมายไว้อย่างไร ก็จะเกิดอย่างนั้น (‭‭อิสยาห์‬ ‭14:24‬) Đức Giê-hô-va vạn-quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững. (Ê-sai‬ ‭14:24‬‭) 만군의 여호와께서 맹세하여 이르시되 내가 생각한 것이 반드시 되며 내가 경영한 것을 반드시 이루리라 (이사야 14장 24)
3E330144-F2ED-41EC-9B9C-4F856EBC23C9.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10764.86
ETH 356.16
USDT 1.00
SBD 0.97