Daily bread 719

in #kr2 months ago

In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his place of rest will be glorious. (Isaiah 11:10) ในวันนั้น รากของเจสซี จะตั้งขึ้นเป็นสัญญาณแก่ชนชาติทั้งหลาย และท่านจะเป็นที่แสวงหาของบรรดาประชาชาติ และที่พำนักของท่านจะรุ่งโรจน์ (‭‭อิสยาห์‬ ‭11:10‬) Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an-nghỉ của Ngài sẽ được vinh-hiển. ‭‭(Ê-sai‬ ‭11:10‬‭) 그 날에 이새의 뿌리에서 한 싹이 나서 만민의 기치로 설 것이요 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 거한 곳이 영화로우리라 (이사야 11장 10)
7A935044-4CA0-41EA-BF65-E5754EA65A29.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10450.49
ETH 343.33
USDT 1.00
SBD 0.97