Daily bread 717

in #kr2 months ago

Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel. (Isaiah 7:14) เพราะฉะนั้น องค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เอง นี่แน่ะ หญิงสาว คนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และคนจะเรียกนามของเขาว่า อิมมานูเอล ‭‭(อิสยาห์‬ ‭7:14‬) Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng-trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. (Ê-sai‬ ‭7:14‬) 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라 (이사야 7장 14)
33FB1C8F-2A7C-4905-B7F9-535CC1067AF8.png

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10475.79
ETH 343.38
USDT 1.00
SBD 0.97