Daily bread 697

in #krlast month

He who scorns instruction will pay for it, but he who respects a command is rewarded. (Proverbs 13:13) คนที่ดูหมิ่นพระวจนะก็ทำลายตนเอง แต่คนที่นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จ (‭‭สุภาษิต‬ ‭13:13‬) Kẻ nào khinh lời dạy, ắt bị hư-bại; Còn ai kính-sợ giới-mạng, nấy được ban thưởng. (Châm-ngôn‬ ‭13:13‬‭) 말씀을 멸시하는 자는 자기에게 패망을 이루고 계명을 두려워하는 자는 상을 받느니라 (잠언 13장 13)
EFDBD4FF-5126-423A-8FBB-58882E76D2CA.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11675.01
ETH 391.68
SBD 1.04