Daily bread 695

in #krlast month

The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. (Proverbs 11:3) ความซื่อสัตย์ของคนเที่ยงธรรมย่อมนำเขา แต่ความคดโกงของคนทรยศย่อมทำลายเขา ‭‭(สุภาษิต‬ ‭11:3‬) Sự thanh-liêm của người ngay-thẳng dẫn-dắt họ; Còn sự gian-tà của kẻ bất-trung sẽ hủy-diệt chúng nó. (Châm-ngôn‬ ‭11:3‬‭) 정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와 사악한 자의 패역은 자기를 망하게 하느니라 (잠언 11장 3)
B7CE31B2-3CBC-49DB-85A3-7BF59FED7EEA.jpeg

4A32A043-2C41-4914-A3E6-B67A9FCE0A4C.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11595.36
ETH 387.76
SBD 1.06