Daily bread 651

in #kr2 months ago

Praise the LORD. Give thanks to the LORD, for he is good; his love endures forever. (Psalms 106:1) สรรเสริญพระยาห์เวห์ จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ‭‭(สดุดี‬ ‭106:1‬) Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời. ‭‭(Thi-thiên‬ ‭106:1‬) 할렐루야 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다 (시편 106장 1)
63CF47D8-FF3C-4DF5-9A7A-AC97CDF31448.jpeg