Daily bread 645

in #kr2 months ago

All who worship images are put to shame, those who boast in idols -- worship him, all you gods! (Psalms 97:7) ทุกคนที่นมัสการรูปเคารพ ที่อวดในพระเท็จได้อับอาย พระทั้งสิ้นก็กราบลงต่อพระองค์ (‭‭สดุดี‬ ‭97:7‬) Nguyện hết thảy kẻ hầu-việc tượng-chạm, Và khoe mình về các hình-tượng, đều bị hổ-thẹn. Hỡi các thần, khá thờ-lạy Đức Giê-hô-va. ‭‭(Thi-thiên‬ ‭97:7‬) 조각한 신상을 섬기며 허무한 것으로 자랑하는 자는 다 수치를 당할 것이라 너희 신들아 여호와께 경배할지어다 (시편 97장 7)
2C9F3EC0-D3C1-4B90-81C2-AA76DB8BCBE6.jpeg