Daily bread 636

in #kr2 months ago

Restore us, O God Almighty; make your face shine upon us, that we may be saved. (Psalms 80:7) ข้าแต่พระเจ้าจอมทัพ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอด (‭‭สดุดี‬ ‭80:7‬) Hỡi Đức Chúa Trời vạn-quân, xin hãy đem chúng tôi lại, Và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. ‭‭(Thi-thiên‬ ‭80:7‬‭) 만군의 하나님이여 우리를 회복하여 주시고 주의 얼굴의 광채를 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 (시편 80장 7)

95B6AAAC-1262-4969-AD89-72C9D669B187.jpeg