Daily bread 578

in #kr2 months ago

After he had finished sacrificing the burnt offerings and fellowship offerings, he blessed the people in the name of the LORD Almighty. (2 Samuel 6:18) และเมื่อดาวิดทรงเสร็จสิ้นการถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องศานติบูชาแล้ว พระองค์ก็ทรงอวยพรประชาชนในพระนามของพระยาห์เวห์จอมทัพ ‭‭(2 ซามูเอล‬ ‭6:18‬) Khi Đa-vít đã dâng của-lễ thiêu và các của-lễ thù-ân, thì người nhân danh Đức Giê-hô-va vạn-quân mà chúc phước cho dân-sự; ‭‭(II Sa-mu-ên‬ ‭6:18‬) 다윗이 번제와 화목제 드리기를 마치고 만군의 여호와의 이름으로 백성에게 축복하고 (사무엘하 6장 18)
11F42A7C-DFC7-4D43-838F-7B60DFC7266E.jpeg