သတၱေလာကမွ အေသးငယ္ဆံုး သတၱဝါကေလးမ်ား- ၁

in knowledge •  last year

ဤကမၻာေျမတြင္ သတၱေလာကမွ ကုန္းေျမေလ၌ က်င္လည္က်က္စားေသာ သတၱဝါအမ်ဳိးအစံု၏ အရြယ္အစားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ွိသည္...အဆိုပါ အရြယ္အစားမ်ဳိးစံု႐ွိေသာ သတၱဝါမ်ားအနက္ ခႏၶာကိုယ္အရြယ္အစားအေသးငယ္ဆံုး သတၱဝါကေလးမ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွသည္..ထိုသတၱဝါေလးမ်ားအေၾကာင္းကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပသြားမည္...

ရြိဳင္ရယ္အန္းတီလုပ္ သမင္ကေလး
070ba3fa14ce04f02f1294ab944ca1c5.jpg
ရြိဳင္ရယ္ အန္းတီလုပ္ (Royal Antelop) သမင္ကေလး၏ သတၱေဗဒ အမည္မွာ Neotragus Pygmaeus ျဖစ္ၿပီး အေနာက္အာဖရိက သမင္ကေလးျဖစ္သည္...ထိုသမင္ကေလး၏ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္မွာ 3. 2Kgမွ 3.6 kgသာ႐ွိၿပီး ခႏၶာကိုယ္၏ အရွည္အလ်ားမွာမူ 10 လက္မ(25cm) မွ 12လက္မ(30cm)မ်ွသာ႐ွိသည္...ရြိဳင္ရယ္အန္းတီလုပ္ သမင္သားေပါက္ကေလးမ်ား၏ အရြယ္အစားမွာ အလြန္ေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ သာမန္လူတစ္ဦး ၏ လက္ေပၚတြင္ တင္ထားႏိုင္သည္...ခႏၶာကိုယ္အေရာင္အဆင္းမွာ အညိဳႏုေရာင္ျဖစ္ၿပီး ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းအေရာင္မွာ ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့ျဖစ္သည္...ရြိဳင္ရယ္ အန္းတီလုပ္ သမင္အဖိုတြင္ 2.5cm ခန္႔႐ွည္ေသာ ဦးခ်ဳိပါ႐ွိသည္...
download (4).jpeg![download (4).jpeg]
images (14).jpeg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!