ပင္လယ္ေရေအာက္တြင္ ပန္းပုဥယ်ာဥ္ႀကီး တည္ေဆာက္ထား

in knowledge •  9 months ago

99b0eea837b439bb243da1389ca95ab3.png
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ပန္းပုပညာ႐ွင္ ေဂ်ဆြန္ ဒီကဲရက္ေတလာသည္ လူတို႔ဖန္တီးေသာ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ား သမုဒၵရာေအာက္တြင္ ေပၚေပၚလာေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံအနီး ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္႐ွိ အဏဝါ ျပတိုက္တစ္ခုတြင္ လူတူပန္းပု႐ုပ္ေပါင္း 400ေက်ာ္ကို အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို အားေပးသည့္ အဂၤေတကိုသံုးကာ 2006ခုႏွစ္မွစ၍ ပံုေလာင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္ဟုသိရသည္...
download (3).jpeg
mexico-cancun-sculptures-at-bottom-sea-in-cancun-underwater-museum-D76YAX.jpg

SMT71

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

smt 62

ဗဟုသုတရပါတယ္ တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ အဲ့ဒီေန႕ရာသြားလည္ပတ္ခြင့္ ရခ်င္ေသးတယ္
smt63

SMT(51)

SMT 54

Done

SMT 61

Follow me

@kokomyothant

SMT No 55

SMT-59
Nice

Wowww

SMT 57

SMT(53)