Elmanın Faydaları/Benefits of Apple

in #jumbot4 years ago

Merhaba arkadaşlar,
Şimdi sizlere elmanın hangi vitaminleri içerdiğinden ve faydalarından bahsetmek istiyorum.

20180309_224602.jpg

C vitamini içermektedir. Hatta Elma en önemli bir c vitamini kaynağıdır. C vitamini hücreleri Yeniler ve bağışıklık sistemini sistemini güçlendirir C vitamini Vücudun üretemediği bir vitamindir besin yoluyla alınmalıdır.

K vitamini içermektedir. K vitamini kemikleri güçlendirir ve kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur bunun yanısıra sebzelerde de bolca K vitamini bulunur.

B6 vitamini içermektedir. Vücudun proteinlerin sentezlenmesini sağlar. Ayrıca karbonhidrat şeker nişasta ile magnezyumun işleyebilmek sinirler arasında iletişimi sağlamak için B6 vitamini vücut ihtiyaç duymaktadır B6 vitamini ne alınırken dikkat edilmelidir.

Zayıflamak için günde bir elma tüketilmesi önerilir içerisinde 50 kalori vardır E bu yüzden elma kilo almadan durmamızı sağlar bağırsaktaki bakteri oluşumunu engeller ve kabızlığı önler.

20180309_224631.jpg

Son olarak arkadaşlar elmanın birçok hastalığa iyi geldiği Uzmanlar tarafından onaylanmamıştır.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by atmzl92 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

delicious apples?

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23380.70
ETH 1869.86
USDT 1.00
SBD 3.21