những trò đùa, những người què.steemCreated with Sketch.

in joke •  last month 

bạn gọi vật thể bay làm từ da và xương là gì? (Cái diều!).

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!