Nahmaduhu wa nusalli wanusallimu ala habibihil kareem

in #jikka4 months ago

Nahmaduhu wa nusalli wanusallimu ala habibihil kareem

As salamu alaikum,
I sincerely congratulate all the believers on the upcoming Eid and wish peace, security and guidance to all the brothers and sisters of the world.

20220123_184414.jpg

We are going to celebrate the Eid of Sacrifice in the spirit of faith and self-sacrifice in the pursuit of love and closeness of the Merciful God and His Beloved Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him).

The main teaching of the sacrifice is that all the chapters of the soul and life and all the systems of the world should be based on the only message-centered Tauhid. We get the real direction of the basic teaching of the bondage and survival of the sacred call of faith from the light of Karbala in Shahadat.

The teaching of sacrifice is above the object of life, that is, life for the sake of the merciful God and His Beloved, peace be upon him. Sacrifice means that life becomes one with truth, that is, a life which cannot be re-dedicated above all else to the love of Allah and His Beloved, the life that is a part of falsehood and the defeat of falsehood.

Sacrifice is not hypocrisy and deception and faith does not exist if the love of Allah and His Beloved is not above all or involved in a system like a void party, not merely verbal or outward show.

Sacrifice teaches that in exchange for any sacrifice, the believer must maintain his existence and be free from all falsehoods, such as the disguised sects of Islam, Salafi-Wahhabi-Shia-Khareji, etc., atheistic materialism We must always be in the line of uncompromising struggle against the tyrannical evil forces. The consciousness of sacrifice, that is, the consciousness of faith, is destroyed if it is directly or indirectly associated with any kind of invalid path.

We are celebrating Eid at a time when Islam and the Muslim nation around the world are in grave danger. Brutal genocide is being carried out in many more countries including Palestine-Arakan-Iraq-Syria. Children, mothers and sisters are being killed indiscriminately. Homes are being destroyed and everyone is being thrown into this sea of ​​indescribable sorrow.

The Holy Hadith says, "Believers all over the world are like one body. In the crisis of religion, in the aggression of invalidity, in this terrible calamity of Millat, no believer can celebrate true joy, nor can he be irresponsible. The inhuman state system and the world system are responsible for this misfortune, such as the abolitionist sects, materialist doctrines, ungodly extremism in the name of religion and the monotheistic sectarianism created by them. In the same way, we are responsible for our own disunity, our own irresponsibility and above all for not following our own independent and holy path.

Freedom to walk in the unadulterated and complete path given by the beloved Ahlul Rasool (peace be upon him), His Holiness Kholafaye Rashedin, Maqbool Sahaba Keram, Imams of Truth and the great Jami Auliya Keram. The journey to salvation and liberation from the destructive state is impossible if the siblings from all aspects of spiritual politics do not return to their full path with everyone.

We must celebrate Eid by uniting in the goal of rescuing ourselves and the whole of humanity in the midst of this tragic catastrophe, by uniting in the grief of all the brothers and sisters and by making a way of prayer and liberation for all of them.

The infiltration of various false sects in the guise of Islam is especially responsible for this crisis and catastrophe of our Deen Millat who are deviating us from Ahl-e-Sunnat wal Jamaat, the true tenet of Iman

Deen and pushing us towards destruction of creed and ideology in all respects. If we do not understand the deception of these false reversals, we will not be able to defend our faith and religion.

Nahmaduhu wa nusalli wanusallimu ala habibihil kareem

As salamu alaikum,
Ek wens al die gelowiges opreg geluk met die komende Eid en wens vrede, sekuriteit en leiding toe aan al die broers en susters van die wêreld.

Ons gaan die Eid van Opoffering vier in die gees van geloof en selfopoffering in die strewe na liefde en nabyheid van die Barmhartige God en Sy Geliefde Profeet (vrede en seëninge van Allaah op hom).

Die belangrikste leerstelling van die offer is dat al die hoofstukke van die siel en lewe en al die sisteme van die wêreld gebaseer moet wees op die enigste boodskap-gesentreerde Tauhid. Ons kry die werklike rigting van die basiese lering van die slawerny en oorlewing van die heilige roeping van geloof uit die lig van Karbala in Shahadat.

Die leer van opoffering is bo die objek van die lewe, dit wil sê die lewe ter wille van die genadige God en Sy Geliefdes, vrede met hom. Opoffering beteken dat die lewe een word met waarheid, dit wil sê, 'n lewe wat nie bo alles anders toegewy kan word aan die liefde van Allah en Sy Geliefdes nie, die lewe wat deel is van valsheid en die nederlaag van valsheid.

Opoffering is nie skynheiligheid en misleiding nie en geloof bestaan ​​nie as die liefde van Allah en Sy Geliefde nie bo alles of betrokke is by 'n stelsel soos 'n nietige party nie, nie bloot verbale of uiterlike vertoon nie.

Opoffering leer dat die gelowige in ruil vir enige opoffering sy bestaan ​​moet handhaaf en vry moet wees van alle valshede, soos die vermomde sektes van Islam, Salafi-Wahhabi-Shia-Khareji, ens., ateïstiese materialisme Ons moet altyd in die lyn wees. van kompromislose stryd teen die tirannieke bose magte. Die bewussyn van opoffering, dit wil sê die geloofsbewussyn, word vernietig as dit direk of indirek met enige soort ongeldige pad geassosieer word.

Ons vier Eid in 'n tyd wanneer Islam en die Moslem-nasie regoor die wêreld in groot gevaar verkeer. Brutale volksmoord word in baie meer lande uitgevoer, insluitend Palestina-Arakan-Irak-Sirië. Kinders, moeders en susters word onoordeelkundig vermoor. Huise word verwoes en almal word in hierdie see van onbeskryflike hartseer gegooi.

Die Heilige Hadith sê, "Gelowiges oor die hele wêreld is soos een liggaam. In die krisis van godsdiens, in die aggressie van ongeldigheid, in hierdie verskriklike rampspoed van Millat, kan geen gelowige ware vreugde vier nie, en hy kan ook nie onverantwoordelik wees nie. Die onmenslike staatstelsel en die wêreldstelsel is verantwoordelik vir hierdie ongeluk, soos die afskaffingssektes, materialistiese leerstellings, goddelose ekstremisme in die naam van godsdiens en die monoteïstiese sektarisme wat daardeur geskep word. Net so is ons verantwoordelik vir ons eie onenigheid, ons eie onverantwoordelikheid en bowenal om nie ons eie onafhanklike en heilige pad te volg nie.

Vryheid om in die onvervalste en volledige pad te stap wat gegee is deur die geliefde Ahlul Rasool (vrede met hom), Sy Heiligheid Kholafaye Rashedin, Maqbool Sahaba Keram, Imams van Waarheid en die groot Jami Auliya Keram. Die reis na redding en bevryding van die vernietigende staat is onmoontlik as die broers en susters uit alle aspekte van geestelike politiek nie na hul volle pad met almal terugkeer nie.

Ons moet Eid vier deur te verenig in die doel om onsself en die hele mensdom te red te midde van hierdie tragiese katastrofe, deur te verenig in die hartseer van al die broers en susters en deur 'n manier van gebed en bevryding vir hulle almal te maak.

Die infiltrasie van verskeie valse sektes in die gedaante van Islam is veral verantwoordelik vir hierdie krisis en katastrofe van ons Deen Millat wat ons afwyk van Ahl-e-Sunnat wal Jamaat, die

Nahmaduhu wa nusalli wanusallimu ala habibihil kareem

como salamu alaikum,
Felicito sinceramente a todos los creyentes por el próximo Eid y deseo paz, seguridad y guía a todos los hermanos y hermanas del mundo.

Vamos a celebrar el Eid del Sacrificio con un espíritu de fe y abnegación en la búsqueda del amor y la cercanía del Dios Misericordioso y Su Amado Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

La principal enseñanza del sacrificio es que todos los capítulos del alma y la vida y todos los sistemas del mundo deben basarse en el único mensaje centrado en Tauhid. Obtenemos la dirección real de la enseñanza básica de la esclavitud y la supervivencia del llamado sagrado de la fe de la luz de Karbala en Shahadat.

La enseñanza del sacrificio está por encima del objeto de la vida, es decir, la vida por Dios misericordioso y Su Amado, la paz sea con él. Sacrificio significa que la vida se vuelve una con la verdad, es decir, una vida que no puede volver a dedicarse por encima de todo al amor de Allah y Su Amado, la vida que es parte de la falsedad y la derrota de la falsedad.

El sacrificio no es hipocresía ni engaño, y la fe no existe si el amor de Allah y Su Amado no está por encima de todo o está involucrado en un sistema como una fiesta vacía, no meramente verbal o exterior.

Sacrificio enseña que a cambio de cualquier sacrificio, el creyente debe mantener su existencia y estar libre de toda falsedad, como las sectas encubiertas del Islam, Salafi-Wahhabi-Shia-Khareji, etc., materialismo ateo Siempre debemos estar en la línea de lucha intransigente contra las fuerzas tiránicas del mal. La conciencia de sacrificio, es decir, la conciencia de fe, se destruye si se la asocia directa o indirectamente con cualquier tipo de camino inválido.

Estamos celebrando Eid en un momento en que el Islam y la nación musulmana de todo el mundo están en grave peligro. Se está llevando a cabo un genocidio brutal en muchos más países, incluidos Palestina, Arakan, Irak y Siria. Niños, madres y hermanas están siendo asesinados indiscriminadamente. Los hogares están siendo destruidos y todos están siendo arrojados a este mar de dolor indescriptible.

El Santo Hadiz dice: "Los creyentes de todo el mundo son como un solo cuerpo. En la crisis de la religión, en la agresión de la invalidez, en esta terrible calamidad de Millat, ningún creyente puede celebrar la verdadera alegría, ni puede ser irresponsable. El inhumano El sistema estatal y el sistema mundial son responsables de esta desgracia, como lo son las sectas abolicionistas, las doctrinas materialistas, el extremismo impío en nombre de la religión y el sectarismo monoteísta creado por ellas. De la misma manera, somos responsables de nuestra propia desunión, nuestra propia irresponsabilidad y sobre todo por no seguir nuestro propio camino independiente y santo.

Libertad para caminar en el camino completo y sin adulterar dado por el amado Ahlul Rasool (la paz sea con él), Su Santidad Kholafaye Rashedin, Maqbool Sahaba Keram, los Imames de la Verdad y el gran Jami Auliya Keram. El viaje a la salvación y liberación del estado destructivo es imposible si los hermanos de todos los aspectos de la política espiritual no regresan a su camino completo con todos.

Debemos celebrar el Eid uniéndonos en el objetivo de rescatarnos a nosotros mismos y a toda la humanidad en medio de esta trágica catástrofe, uniéndonos en el dolor de todos los hermanos y haciendo camino de oración y liberación para todos ellos.

La infiltración de varias sectas falsas disfrazadas de Islam es especialmente responsable de esta crisis y catástrofe de nuestro Deen Millat que nos está desviando de Ahl-e-Sunnat wal Jamaat, el verdadero principio de Iman.

Deen y empujándonos hacia la destrucción del credo y la ideología en todos los aspectos. Si no comprendemos el engaño de estas falsas inversiones, no podremos defender nuestra fe y religión.

Nahmaduhu wa nusalli wanusallimu ala habibihil kareem

como salamu alaikum,
Ek wens al die gelowiges opreg geluk met die komende Eid en wens vrede, sekuriteit en leiding toe aan al die broers en susters van die wêreld.

Ons gaan die Eid van Opoffering vier in die gees van geloof en selfopoffering in die strewe na liefde en nabyheid van die Barmhartige God en Sy Geliefde Profeet (vrede en seëninge van Allaah op hom).

Die belangrikste leerstelling van die offer es dat al die hoofstukke van die siel en lewe en al die sisteme van die wêreld gebaseer moet wees op die enigste boodskap-gesentreerde Tauhid. Ons kry die werklike rigting van die basiese lering van die slawerny y oorlewing van die heilige roeping van geloof uit die lig van Karbala in Shahadat.

Die leer van opoffering is bo die objek van die lewe, dit wil sê die lewe ter wille van die genadige God en Sy Geliefdes, vrede met hom. Opoffering beteken dat die lewe een word met waarheid, dit wil sê, 'n lewe wat nie bo alles anders toegewy kan word aan die liefde van Allah en Sy Geliefdes nie, die lewe wat deel is van valsheid en die nederlaag van valsheid.

La oferta es nie skynheiligheid en misleiding nie en geloof bestaan ​​​​nie as die liefde van Allah en Sy Geliefde nie bo alles of betrokke is by 'n stelsel soos 'n nietige party nie, nie bloot verbale of uiterlike vertoon nie.

Opoffering leer dat die gelowige in ruil vir enige opoffering sy bestaan ​​moet handhaaf en vry moet wees van alle valshede, soos die vermomde sektes van Islam, Salafi-Wahhabi-Shia-Khareji, ens., ateïstiese materialisme Ons moet altyd in die lyn wees van kompromislose stryd teen die tirannieke bose magte. Die bewussyn van opoffering, dit wil sê die geloofsbewussyn, word vernietig as dit direk of indirek met enige soort ongeldige pad geassosieer word.

Ons vier Eid in 'n tyd wanneer Islam en die Muslim-nasie regoor die wêreld in groot gevaar verkeer. Brutale volksmoord word in baie meer lande uitgevoer, insluitend Palestina-Arakan-Irak-Sirië. Kinders, moeders en susters word onoordeelkundig vermoor. Huise word verwoes en almal word in hierdie see van onbeskryflike hartseer gegooi.

Die Heilige Hadith sê, "Gelowiges oor die hele wêreld is soos een liggaam. In die krisis van godsdiens, in die aggressie van ongeldigheid, in hierdie verskriklike rampspoed van Millat, kan geen gelowige ware vreugde vier nie, en hy kan ook nie onverantwoordelik wees Nie. Die onmenslike staatstelsel en die wêreldstelsel is veranwoordelik vir hierdie ongeluk, soos die afskaffingssektes, materialistiese leerstellings, goddelose ekstremisme in die naam van godsdiens en die monoteïstiese sektarisme wat daardeur geskep word. en bowenal om nie ons eie onafhanklike en heilige pad te volg nie.

Vryheid om in die onvervalste en volledige pad te stap wat gegee is deur die geliefde Ahlul Rasool (vrede met hom), Sy Heiligheid Kholafaye Rashedin, Maqbool Sahaba Keram, Imams van Waarheid y die groot Jami Auliya Keram. Die reis na redding y bevryding van die vernietigende staat is onmoontlik as die broers en susters uit alle aspekte van geestelike politiek nie na hul volle pad met almal terugkeer nie.

Ons moet Eid vier deur te verenig in die doel om onsself en die hele mensdom te red te midde van hierdie tragiese katastrofe, deur te verenig in die hartseer van al die broers en susters en deur 'n manier van gebed en bevryding vir hulle almal te maak

Die infiltrasie van verskeie valse sektes in die gedaante van Islam is veral veranwoordelik vir hierdie krisis en katastrofe van ons Deen Millat wat ons afwyk van Ahl-e-Sunnat wal Jamaat, die ware beginel van Iman Deen en ons stoot tot vernietiging van geloof en ideologie en todas las opciones. As ons nie die misleiding van hierdie valse ommekeer verstaan ​​​​nie, sal ons nie ons geloof en godsdiens kan verdedig nie.

ware beginsel van Iman Deen en ons stoot tot vernietiging van geloof en ideologie in alle opsigte. As ons nie die misleiding van hierdie valse ommekeer verstaan ​​nie, sal ons nie ons geloof en godsdiens kan verdedig nie.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29319.12
ETH 1979.70
USDT 1.00
SBD 2.53