Daily bread 554

in #jesuslast month

Joshua told the people, "Consecrate yourselves, for tomorrow the LORD will do amazing things among you. (Joshua 3:5) โยชูวากล่าวแก่ประชาชนว่า “จงชำระตัวให้บริสุทธิ์ เพราะว่าพรุ่งนี้พระยาห์เวห์จะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน ‭‭(โยชูวา‬ ‭3:5‬) Giô-suê cũng nói cùng dân-sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ-lùng giữa các ngươi. ‭‭(Giô-suê‬ ‭3:5‬‭) 여호수아가 또 백성에게 이르되 너희는 자신을 성결하게 하라 여호와께서 내일 너희 가운데에 기이한 일들을 행하시리라 (여호수아 3장 5)2BA9A2D7-C474-4ADF-88B2-4CA2CB825E06.jpeg