Daily bread 552

in #jesuslast month

Blessed are you, O Israel! Who is like you, a people saved by the LORD? He is your shield and helper and your glorious sword. Your enemies will cower before you, and you will trample down their high places. (Deuteronomy 33:29) โอ อิสราเอล ใครจะเหมือนท่านผู้ได้รับพระพร? เป็นชนชาติที่รอดมาโดยพระยาห์เวห์ เป็นโล่ช่วยท่าน เป็นดาบชัยของท่าน ศัตรูจะสยบต่อท่าน ท่านจะเหยียบย่ำไปบนที่สูงของเขา (‭‭เฉลยธรรมบัญญัติ‬ ‭33:29‬) Ồ! Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước dường bao! Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu-rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp-đỡ ngươi, Thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh-hiển. Kẻ thù-nghịch ngươi sẽ đến dua-nịnh ngươi; Còn ngươi, ngươi sẽ lấy chân giày-đạp các nơi cao của chúng nó. ‭‭(Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭33:29) 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 너 같이 얻은 백성이 누구냐 그는 너를 돕는 방패시요 네 영광의 칼이시로다 네 대적이 네게 복종하리니 네가 그들의 높은 곳을 밟으리로다 (신명기 33장 29)9CF29623-AA96-4F9F-A1D2-EE3D4B22C50E.jpeg