Daily bread 549

in #jesuslast month

For I command you today to love the LORD your God, to walk in his ways, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the LORD your God will bless you in the land you are entering to possess. (Deuteronomy 30:16) คือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ให้รักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และกฎหมายของพระองค์ แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้น และพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น (‭‭เฉลยธรรมบัญญัติ‬ ‭30:16‬) vì ngày nay, ta bảo ngươi thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường-lối Ngài, và gìn-giữ những điều-răn luật-lệ và mạng-lịnh Ngài, để ngươi sống, gia-thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. ‭‭(Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭30:16‬‭) 곧 내가 오늘 네게 명령하여 네 하나님 여호와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법도를 지키라 하는 것이라 그리하면 네가 생존하며 번성할 것이요 또 네 하나님 여호와께서 네가 가서 차지할 땅에서 네게 복을 주실 것임이니라 (신명기 30:16)979B1AF0-E60C-4F3C-955E-B9CABF2AFC2F.jpeg