Daily bread 546

in #jesuslast month

When you enter the land the LORD your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. (Deuteronomy 18:9) เมื่อท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน อย่าเรียนรู้ที่จะทำสิ่งพึงรังเกียจตามชนชาติเหล่านั้น (‭‭เฉลยธรรมบัญญัติ‬ ‭18:9‬) Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm-ghiếc của các dân-tộc ở tại đó. ‭‭(Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭18:9‬‭) 네 하나님 여호와께서 네게 주시는 땅에 들어가거든 너는 그 민족들의 가증한 행위를 본받지 말 것이니 (신명기 18장 9)3AD210DC-0C07-4CB9-84DA-E6CE43CEF632.jpeg