Daily bread 500

in jesus •  26 days ago 

Noah did everything just as God commanded him. (Genesis 6:22) พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างไร โนอาห์ก็ทำอย่างนั้นทุกประการ (ปฐมกาล‬ ‭6:22‬) Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. (Sáng-thế Ký‬ ‭6:22‬‭) 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라 (창세기 6장 22)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!