Daily bread 253

in jesus •  15 days ago

I will sing to the LORD all my life; I will sing praise to my God as long as I live. (Psalms 104:33) ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใด ข้าจะร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้า ‭‭(สดุดี‬ ‭104:33‬) Chúa lấy vực sâu bao-phủ đất như bằng cái áo, Nước thì cao hơn các núi. Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát-xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi-khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. ‭‭(Thi-thiên‬ ‭104: 33) 내가 평생토록 여호와께 노래하며 내가 살아 있는 동안 내 하나님을 찬양하리로다 (시편 104장 33)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Singing praise upon the lord is the secret to life. If you wake up and sing praise the rest of your day is so much better. It is really that simple!