My Investment Blogs Popularity And Bear Market \ Popularność Mojego Blogu O Inwestowaniu I Rynek Niedźwiedzia.

in investing •  last year  (edited)

EN

Popularity Loves Bear Market

I've heard once on lecture of some poorly known man, that his bitcoin facebook page gains about 50 members per day, if bitcoins price grows. BUT! If bitcoin price goes down it gains 300 new members per day. The same thing I observe at my blog right now, the scale is smaller, but still dependency is clearly visible for me. 

My dear readers!

I'm investing my money for 10 years and I understand great emotions the investor feel (pain, anxiety, fear) when he think he loses money. The best thing investor can do in these hard time is rethink if he made well thought decision, if so, he should be very calm no matter what prices would say. 

Even if prices drops down to the 1 cent he should be happy and very calm. In fact if cryptocurrency he belive in would be so cheap he would have an amazing opportunity to buy even more.

When Investment is too risky?

I've read only one sentence I agree with in this topic. Sentence was put by Philip Fisher in his book "Common Stocks, Uncommon Profits" and it says:


"Your investment is too risky when you cannot sleep at night."

Then and only then you should give up on it.

I will only repeat 

It was really obvious too predict end of cryptocurrencies bull market, if you think through Doge Coin market cap (over 100 Million dollars) and capitalization of the non existing projects (tokens) on billions levels, for example TRON token had got market cap on the level of 7 Billions!

I know projects like TRON are breakthrough, but even the best projects are not worth these much at such an early stage of development.

P.S.

Be careful on Bull Traps.

PL

Popularność Kocha Rynek Niedźwiedzia

Kiedyś słyszałem podczas wykladu jakiegoś mało znanego człowieka, że zdobywa on 50 nowych followersów za każdego dnia kiedy cena bitcoina rośnie. ALE! jeśli cena bitcoina spada zdobywa on dziennie 300 nowych followersów. Podobną zależność obserwuje na swoim blogu, co prawda skala jest mniejsza, ale wciąż zależność jest dla mnie bardzo widoczna.

Moi drodzy czytelnicy!

Inwestuję swoje pieniądze od 10 lat i w pełni rozumiem potężne emocje: ból, niepewność, strach jakie towrzyszą inwestorom kiedy sądzą, że tracą pieniądze. Najlepszą rzeczą jaką w tym trudnym czasie można zrobić jest usiąść i przemyśleć raz jeszcze, czy podjęliśmy dobrą decyzję. Jeśli tak, powinniśmy być bardzo spokojni nieważne co powie nam cena.

Nawet jeśli ceny ceny spadną do 1 grosza powinniśmy być szczęśliwi i bardzo spokojni. W końcu jeśli waluta w którą wierzysz jest tak tania jest to doskonały moment do kupna jej za wszystkie oszczędności.

Kiedy inwestycja jest zbyt ryzykowna?

Przeczytałem tylko jedną sentencję, z którą w tej kwestii się zgadzam, napisał ją Philip Fisher w książce "Zwykłe akcje, niezwykłe zyski" i mówi ona:

Twoja inwestycja jest zbyt ryzykowna kiedy nie możesz zasypiać w nocy.

Wtedy i tylko wtedy należy z niej zrezygnować.


Pozwolę sobie tylko powtórzyć to co już kiedyś pisałem

To było zbyt proste by przewidzieć koniec hossy na kryptowalutach, kiedy zastanowisz się dokładnie nad kapitalizacją Doge Coina (kapitalizacja ponad 100 milionów Dollarów) oraz nad kapitalizacją jeszcze nie istniejących projektów (tokenów), na przykład TRON token miał kapitalizacje przez chwilę na poziomie 7 miliardów dollarów!

Wiem, że te projekty są przełomowe, jednak nawet najlepsze projekty w tak wczesnej fazie developmentu nie są tyle warte.

P.S.

Uważajcie na pułapki byków.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Może coś w końcu byś napisał, odwdzięczył bym się za twoje głosy na mnie.
Ps. Wielkie dzięki za wsparcie z Twojej strony.

·

Nie mogę znaleźć ostatnio czasu żeby napisać.

Ciągle programuje :)

Postaram się napisać artykuł w najbliższym czasie.

·
·

Ok. to czekam na Twój post, co ty tam tak programujesz