Sort:  

Hello @ngocbich
Không vội gì đâu, khi nào đủ SP thì mới làm nhá. Em phải cầm lại chút SP để upvote cho người khác nữa mà

vâng ạ. em cũng nghĩ vậy đó. với cả dạo này em cứ bận nên ko hoạt động steemit nhiều ạ!

Vậy thì có hai cái này có thể giúp em:

  1. Nếu em không hoạt động trên Steemit cống nghĩa là SP của em nằm đấy không có đem lời cho em. Em có thể ủy quyền cho @smartvote và chọn payout thay vì upvote. Mỗi ngày em sẽ nhận STEEM từ dịch vụ smartvote giù em không viết bài hay bình luận
  2. Tụi anh mới làm xong cái chức năng mới, bây giờ có thể tham gia không cần ủy quyền. Phải đang ký trước bằng gửi 5 STEEM đến @smartvote với MEMO register là sẽ được một tài khoản 26 SP và được upvote mãi mãi với 260 SP. Sau này muốn tăng lên cũng được chỉ cần ủy quyền hoặc gửi thêm STEEM. Không cần đăng ký, chỉ gửi STEEM (số tròn) đến @smartvote là sẽ nhận đuọc upvote với 40SP cho mỗi STEEM.

giờ em bắt đầu quay lại viết bài trên steem rồi ạ. Để em nghiên cứu có gì em sẽ sử dụng ạ!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 30364.90
ETH 2080.58
USDT 1.00
SBD 2.61