Giới thiệu người cùng chơi mạng xã hội Xenzuu miễn phí như facebook, trả tiền cho người dùng

in #introduce6 years ago

Chào các bạn, mình biết mạng xã hôi XENZUU mới ra của Đức.
Đăng kí chơi MIỄN PHÍ như facebook.
NHƯNG HỌ TRẢ TIỀN CHO NGƯỜI DÙNG: PHÙ HỢP CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG, NHẤT LÀ SINH VIÊN, NGƯỜI BÁN HÀNG ONLINE, CÁC CHỊ EM ĐANG PHẢI Ở NHÀ CHĂM CON...
THÍCH, CHIA SẺ, BÌNH LUẬN, ĐĂNG BÀI, NHẮN TIN TRÊN XENZUU ĐỀU CÓ TIỀN VỀ HẰNG NGÀY.
GIỚI THIỆU NGƯỜI CHƠI CÙNG CỦNG CÓ TIỀN
Trang chủ: https://www.xenzuu.com/
Đăng kí ở link này của mình: https://www.xenzuu.com/?ref=183937
Mã Voucher(phiếu nhận thưởng: 7FRFFEG1 (NHỚ NHẬP ĐÚNG MÃ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN 2$ = 45K VÀ TÀI KHOẢN ĐẠT YÊU CẦU KIẾM TIỀN)

Lưu ý: Mục số 2(Tên đăng nhập) VIẾT LIỀN KHÔNG DẦU
Link hướng dẫn đăng kí bằng hình ảnh: https://docs.google.com/document/d/1gs--HfJoADzxCTb5VHALvG6tl2PDaSaINvMyluy0P4c/edit

Đăng kí xong các bạn vào Email nhấn vào đường link XENZUU gửi về để kích hoạt tài khoản nhé

Tài khoản đủ điều kiện để nhận các hoa hồng từ XENZUU là đăng kí xong hoàn thành mấy mục như hình ảnh trên(Có thế chuyển sang ngôn ngữ tiếng việt nếu bạn muốn)

Các loại hoa hồng thì đăng kí xong các bạn có thể liên hệ FACEBOOK mình để biết rõ hơn nhé. Và mình hướng dẫn chi tiết cách chơi tốt, có đội nhóm mình hỗ trợ.
LINK FB MÌNH: https://www.facebook.com/lun.congtu.7

ĐÂY LÀ THU NHẬP CỦA MÌNH SAU 1 THỜI GIAN NGẮN CHƠI, NÓ LÀ THU NHẬP THỤ ĐỘNG VÀ TĂNG DẦN KHI MÌNH CHƠI LÂU VÀ SÔ LƯỢNG BẠN BÈ TRONG CÂY BẠN BÈ CỦA MÌNH NGÀY CÀNG ĐƯỢC PHÌNH TO.

THU NHẬP NÀY LÀ CHƯA KỂ ĐẦU THÁNG SAU HỌ SẼ PHÁT TIỀN THƯỞNG CHO MÌNH, TỪ DOANH THU QUẢNG CÁO THÁNG TRƯỚC CỦA HỌ.

Các bạn có thể sẽ hỏi tại sao họ trả tiền cho mình, tiền đâu họ trả.

Chúng ta quen thuộc chơi facebook bao nhiêu năm, THÍCH, BÌNH LUẬN, CHIA SẺ, ĐĂNG BÀI, NHẮN TIN.... tức là đã tạo nội dung cho facebook và từ đó họ thu hút các nhà quảng cáo, họ đặng quảng cáo lên trên trang facebook, đặt lên các nhóm.... Và tiền quảng cáo đó facebook sẽ thu về hết, chúng ta không được đồng nào.

Còn mạng XENZUU của Đức mình củng THÍCH, BÌNH LUẬN, CHIA SẺ, ĐĂNG BÀI, NHẮN TIN.... họ củng thu được tiền quảng cáo, và họ trích 80% số tiền quảng cáo đó để trả cho người dùng, NHƯ LÀ TRẢ CHO CÔNG SƯC MÀ CHÚNG TA XÂY DỰNG NỘI DUNG CHO HỌ (Công băng đúng không)

Trang mạng này mới ra chưa lâu, nên họ củng thu hút người dùng bằng cách TRẢ TIỀN KHI CHÚNG TA GIỚI THIỆU BẠN BÈ CHƠI CÙNG. Họ không dùng cách quảng cáo rầm rộ để người dùng biết, mà họ trả tiền để cho người dùng tự giới thiệu cho nhau, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI DÙNG CÓ THÊM HOA HỒNG.

ĐẶC BIỆT: AI TỪNG ĐĂNG BÀI BÁN HÀNG ONLINE TRÊN FACEBOOK THÌ TỪ GIỜ CÓ THÊM TRANG WEB NÀY MÌNH VỪA CHƠI CÓ TIỀN, VỪA ĐĂNG CÁC SẲN PHẨM MÌNH BÁN ĐỂ QUẢNG BÁ VÀ BÁN ĐƯỢC HÀNG. TRANG MẠNG MỚI RA CHƯA LÂU NÊN ÍT CẠNH TRANH HƠN FACEBOOK.

Một bài viết như này không thể nói hết được các lợi ích, các loại hoa hồng mà XENZUU trả cho mình khi mình chơi được.

Các bạn có thể đăng kí link ở đầu bài viết
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết !

Sort:  

Tối nay sẽ tranh thủ làm ref thử :)

Yes.

Cái đà này thằng fb và google nó cũng sẽ trả tiền cho người dùng cho xem!

Chắc họ sẽ có cách nào đó để giữ chân người dùng thôi.

Không giữ người dùng mới lạ đó 😂

Congratulations @lht! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @lht! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

@lht, thank you for supporting @steemitboard as a witness.

Here is a small present to show our gratitude
Click on the badge to view your Board of Honor.

Once again, thanks for your support!

Congratulations @lht! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Congratulations @lht! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @lht! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @lht! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66552.34
ETH 3451.80
USDT 1.00
SBD 2.65