Teknoloji tout moun ta dwe gen akse ak li.

in #intenet2 years ago

Bonjour tout moun.
Maten an nou pral pale de teknoloji yon bagay ki si inpotan nan mond lan.
Kisa li ye?
Ki inpotans li?
Nou ki jén kisa nou ka fe avel?
Byen ke nou menm nou anreta nan zafe teknoloji, men sa nou jwen nan nou ka itilizel. Le nou pran teknoloji nou pale de invansyon, de internet, ordinate, telefón, machin,anpil lot bagay.
Inpotans li se li devlope kapasitew nan anpil bagay, li pemet ou retrouve nipot fanmi ,zanmi ou te pedi pandan anpil ane, li baw mayen deplasman san se pa pyew ou fel, ou ka kominike ak moun lot peyi ou poko janm we ak jew fas a fas sa fen santi moun nan al evolye vre.
Leta nan peyi nou pa investi nan bagay sa, pi fo nan nou pa gen akse ak telefón, intenet, machin. e nou ki jén nou gen fason pou nou met men pou nou a jou men jan tout lot peyi fel.
Nou konn itilizel mal nou ka invante tou paske nou se yon pép ki vreman intelija, se nou ki pou deblote tét nou.team-3373638__480.jpg

Sort:  

To listen to the audio version of this article click on the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvoting this reply.

eke w te konnen si nou aprann yon lang pou kode program sou entènèt sa ka mete pi prè teknoloji a: men lang ki posib pou yon moun aprann poukont li sou entenet Java, Javascript, C++, Python, Ruby, Etc... download app sa pou ou ka gen yon ide https://play.google.com/store/apps/developer?id=SoloLearn&hl=en

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10753.69
ETH 359.55
USDT 1.00
SBD 0.99