Sort:  

Jenanga itu di kecamatan apa @tarmizitar?

Kecamatan ule glee..masuk ke dalam arah selatan..sekarang dalam tahapan renovasi oleh PMI

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37858.49
ETH 2029.93
USDT 1.00
SBD 5.13