Yog tias peb yuav tsum tuag

in if •  9 months ago 

Yog tias peb yuav tsum tuag, cia nws tsis zoo li hogs

Hunted thiab penned nyob rau hauv ib qho chaw inglorious,

Thaum lub sij hawm puag peb bark chim chim thiab tshaib plab,

Ua rau lawv thuam ntawm peb cov kev kawm ntau.

Yog tias peb yuav tsum tuag,

O cia peb tsis txawj tuag,

Yog li ntawd, peb cov ntshav tseem tsis tau tua

Hauv vain; ces txawm lub monsters peb defy

Yuav tsum tau yuam kom peb cov neeg tuag vim peb tuag!

O kinsmen! peb yuav tsum tau raws li cov foe ntau!

Txawm deb deb tshaj tawm peb qhia peb siab tawv,

Thiab rau lawv txhiab tus ceg ua rau ib qho kev tuag-tshuab!

Yuav ua li cas ua ntej peb dag lub qhov ntxa qhib?

Zoo li cov txiv neej peb mam li fim cov murderous, cowardly pob,

Nias mus rau phab ntsa, tuag, tab sis ntaus rog rov qab!
2066979-WEEIDLGI-7.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 3.80% upvote from @postpromoter courtesy of @eihwa!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 6.96% upvote from @upmewhale courtesy of @eihwa!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!