تحلیل تکنیکال استلار XLMUSDsteemCreated with Sketch.

in DTubelast year


استلار یکی از ارزهای بسیار بنیاددار و فاندامنتال هست که توصیه می کنم حتما در رادارتون داشته باشید. تو این ویدیو که اولین ویدیوی من در دی توب هست، یک تحلیل کوتاه و خلاصه از روند احتمالی کوتاه مدتش می کنم. فعلا در حال تست دی توب و یاد گرفتنش هستم :) امیدوارم دوستان و اساتید عزیزی اینجا پیدا کنم و کلی کنار هم سود و آموزش و پیشرفت داشته باشیم.


▶️ DTube
▶️ BTFS

Coin Marketplace

STEEM 0.36
TRX 0.07
JST 0.048
BTC 39878.77
ETH 2915.44
USDT 1.00
SBD 4.47