Hiking to valley Veľký Sokol / Túra do rokliny Veľký Sokol

in TravelFeed2 months ago

Read this post on TravelFeed.io for the best experience

I wrote the article in two languages. In English and Slovak.

The Veľký Sokol gorge is my favorite gorge in the Slovak Paradise National Park. There are two reasons for this. This gorge is not as well known as, for example, Suchá Bela or Piecky gorge. Thanks to this, it is not visited by so many tourists and they do not form in front of the ladders of the council, as it is in Suchá Belá in the summer.

Secondly, it seems to me that this gorge is one of the wildest and best-preserved gorges and there is not so much noticeable human intervention. This may be related to lower traffic to this place. Although ladders are of course part of this gorge and they help to overcome obstacles.

We leave the car in the Píla car park and follow the green tourist sign along the meadow to the Sokol mountain hut. It is 17.2 km in front of us with a total elevation gain of 575 meters. There are still drops of dew on the grass and I was fascinated by the yellow flowers around which we pass.

At the mountain hut we enter the yellow tourist sign and our passage through the gorge begins. The first crossing took place in 1898 by a group of Professor M. Roth, after whom the most beautiful final part of the gorge is named.

We walk up a slight ascent, against the current of the stream that has shaped this splendor.

Soon we come to the section where the gorge shows us in full beauty. We walk on a wooden ladder, on one side we have a high cliff and on the other side a stream. It is an amazing natural scenery.

Trees fallen crosswise across the gorge and cramped spaces. That's what I like most about this wilderness.

  

Even when such a waterfall appears from time to time, it is not a mistake. The large waterfall is 7 meters high.

Fallen trees, cramped spaces and another waterfall in the foot. We come to a small waterfall with a height of 8.5 meters. Although it is strange to me that a small waterfall is taller than a large waterfall, but this is how I read it on the national park website from which I drew this information. I have to admit, I didn't measure it myself, maybe next time.

We continue our ascent further and in a short while we come to the narrowest part of the Veľký Sokol gorge, to Roth's gorge. What will I describe to you, preferably if you see the photos yourself. It is a beautiful part of the gorge and in some places my hands touch the rock gates on both sides at the same time.

   

This is what it looks like when a big tree makes your way.

   

Roth's Gorge is located at the end of the Great Sokol Gorge. I take a few more pictures from the local flora.

The climb is milder, which is a sign that we will soon be on top. We take a break on Glacka cesta. We will get a little stronger and we will have a way back. Following the red tourist route, we continue with a pleasant walk through the forest and meadows to Glac and from there back to Píla.

Slovak Paradise has a unique atmosphere. I always like to come back here in every season and I recommend a visit to every lover of tourism.

Well thank you.

Roklina Veľký Sokol je mojou najobľúbenejšou roklinou v Národnom parku Slovenský raj. Je to z dvoch dôvodov. Táto roklina nie je taká známa ako napríklad roklina Suchá Bela či Piecky. Vďaka tomu ju nenavštevuje toľko turistov a netvoria sa pred rebríkmi rady, ako je to v Suchej Belej v letnom období.

Za druhé sa mi zdá, že táto roklina patrí medzi najdivokejšie a najzachovalejšie rokliny a nie je tu až tak badateľný zásah človeka. To možno súvisí aj s nižšou návštevnosťou tohto miesta. Aj keď rebríky sú samozrejme súčasťou tejto rokliny a pomáhajú pri prekonávaní prekážok.

Auto nechávame na parkovisku Píla a po zelenej turistickej značke kráčame po lúke až k horárni Sokol. Je pred nami 17,2 km s celkovým prevýšením 575 metrov. Na tráve sú ešte kvapky rosy a mňa zaujali žlté kvety okolo ktorých prechádzame.

Pri horárni vchádzame na žltú turistickú značku a začína sa náš prechod roklinou. Prvý prechod sa uskutočnil v roku 1898 skupinou profesora M. Rotha, po ktorom je zároveň pomenovaná najkrajšia záverečná časť rokliny.

Kráčame miernym stúpaním hore, proti prúdu potoka, ktorý túto nádheru vyformoval.

Onedlho prichádzame k úseku na ktorom sa nám roklina ukazuje v plnej kráse. Kráčame po drevenom rebríku, z jednej strany máme vysoký skalný zráz a z druhej strany potok. Je to úžasná prírodná scenéria.

Stromy popadané krížom krážom cez roklinu a stiesnené priestory. To je to, čo sa mi na tejto divočine najviac páči.

     

Ešte keď sa z času na čas objaví takýto vodopád tak to nemá chybu. Veľký vodopád má výšku 7 metrov.

Popadané stromy, stiesnené priestory a v zapätí ďalší vodopád. Prichádzame k malému vodopádu s výškou 8,5 metra. Aj keď je mi divné, že malý vodopád je vyšší ako veľký vodopád, ale takto som sa to dočítal na webových stránkach národného parku z ktorých som tieto informácie čerpal. Musím sa priznať, že som to sám nemeral, možno nabudúce.

Pokračujeme vo svojom stúpaní ďalej a o malú chvíľu prichádzame do najužšej časti rokliny Veľký Sokol, do Rothovej rokliny. Čo vám budem opisovať, najlepšie ak si sami pozriete fotografie.  Je to nádherná časť rokliny a miestami sa rukami dotýkam skalných brál po oboch stranách súčasne.

  

Takto to vyzerá, keď vám veľký strom skýži cestu.

     

Rothova roklina sa nachádza na konci rokliny Veľký Sokol. Fotím si ešte zopár záberov z miestnej flóry.

Stúpanie je miernejšie čo je znakom, že onedlho budeme na vrchu. Na Glackej ceste si robíme prestávku. Trochu sa posilníme a čaká nás cesta späť. Po červenej turistickej trase pokračujeme príjemnou prechádzkou lesom a lúkami na Glac a odtiaľ späť na Pílu.

Slovenský raj má neopakovateľnú atmosféru. Vždy sa tu rád vraciam v každom ročnom období a jeho návštevu odporúčam každému milovníkovi turistiky.

Ďakujem.


View this post on TravelFeed for the best experience.
Sort:  

Congratulations @photoparadise! You received the biggest smile and some love from TravelFeed! Keep up the amazing blog. 😍 Your post was also chosen as top pick of the day and is now featured on the TravelFeed.io front page.

Thanks for using TravelFeed!
@for91days (TravelFeed team)

PS: You can now search for your travels on-the-go with our Android App. Download it on Google Play