Atasözü

in We are Closed..!!!2 months ago

Atasözü

Damlaya damlaya göl olur : Küçük şeylerin önemini biliniz, onları çarçur etmeyiniz, küçük şeyler birike birike büyük varlık oluşur anlamında söylenir.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19341.64
ETH 1322.56
USDT 1.00
SBD 2.44