Awareness

It was time to interrupt my unproductive pursuit of pricing #HIVE and humiliate myself for not making the right decisions when the HIVE was $ 0.96. Despite the enormous burden that our mistakes bring, they teach us. The past is just the past. The only useful thing we can learn from the past is the experience. After analyzing my mistake, I realized that I did not know anything about the basics of trading on cryptocurrency exchanges, so I made such a mistake with my inaction.

Прийшов час перервати мою малопродуктивну діяльність відслідковування ціни #HIVE та картаня себе, що не прийняв правильних рішень, коли була мога при курсі 0,96$. Незважаючи на величезний тягар, що приносять наші помилки вони вчать нас. Минуле це лише минуле. Єдине корисне, що ми можемо взяти з минулого корисне це досвід. Зробивши аналіз своєї помилки я зрозумів, що зовсім нічого не знаю про основи торгівлі на біржах криптовалют, тому і допустив такої помилки своєю бездіяльністью.

IMG_20190908_123835_Snapseed.jpg

Against the backdrop of a "bad" (though, I haven't sold anything) trade yesterday, I had a day out of my life. My performance yesterday was at 20% of what I can do without being overworked. Today, I have found the strength to accept the current situation and instead of self-punishment continue to enjoy life and continue to create "quality" (at least, that's how I want to think) content.

На фоні “невдалої” (хоча, я ще нічого не продав) торгівлі вчора в мене випав день із життя. Моя вчорашня продуктивність була на рівні 20% від того, що я можу робити без зайвої перевтоми. Сьогодні я знайшов в собі сили прийняти ситуацію, що склалась і замість самокартання продовжувати насолоджуватись життям і продовжувати створювати “якісний” (принаймні, так хочеться думати) контент.

Today and tomorrow I have 2 forced days off, which I received instead of the expected hospital duty pay. There is an active medical reform in Ukraine, which has almost murdering the medical system. I was lucky that this reform only applies to me partially. My salary should remain at the same level as before COVID-19 and Phase 2 of medical reform in Ukraine.

Сьогодні і завтра я маю 2 вимушені вихідні, які я отримав замість очікуваної оплати за чергування в лікарні. В Україні активно проходить медична реформа, яка уже майже добила і до того ледве жевріючу медичну систему. Мені пощастило, що ця реформа відноситься до мене лише частково. Моя заробітна плата має залишитись на тому ж рівні що до COVID-19 та 2 етапу медичної реформи в Україні.

I decided to spend these 2 days off with my parents with my son. I am lucky that they have a large area near a private house with a garden. Me and my son, here is very comfortable. Today, for the 100th time, I am convinced that the Sun can safely be considered the best antidepressant. After a 2 hour walk outdoors with son, I was able to take a bad thing and release failure.

Я вирішив провести ці 2 вихідні дні у своїх батьків із сином. Мені пощастило, що вони мають велику територію біля приватного будинку з садом. Мені та сину, туту дуже затишно. Сьогодні я в сотий раз переконався, що Сонце може сміливо вважатись найкращим антидепресантом. Після 2 годинної прогулянки на свіжому повітрі із сином, я зміг прийняти, змиритись та відпустити невдачу.

Thanks to rest and invaluable communication with my son, I am I. As I spent time with my son, I wondered how important and responsible the upbringing is. Children often do not understand the words we explain to them, but children are perfectly able to read our emotions. A few minutes of unrestraint from my wife on Sunday, April 26, and all evening on April 27, the son spent with me, To be honest, I am very glad, because by this time mother was the main authority for my son. Now I can enjoy the pleasant emotions of communicating with my son and be an authority for him.

Завдяки відпочинку та неоціннимому спілкуванні із сином я знову - я. Проводячи час із сином, я задумався наскільки важливою та відповідальною справою є виховання. Діти часто не розуміють слова, якими ми їм пояснюємо, зате, діти прекрасно вміють читати наші емоції. Декілька хвилин нестриманості від моєї дружини в неділю 26 квітня і весь вечір 27 квітня син провів зі мною, Якщо чесно я дуже радий, тому що до цього моменту головним авторитетом для сина була мама. Тепер і я можу насолодитись приємними емоціями спілкування з сином, та бути для нього авторитетом.

In the experience of raising a son, I realized that children do not understand the word "It is impossible". And that's fine !, not a burden, as most parents think. Yes, it is much more difficult to find a way to do seemingly not real things than just say "You can't." But, these are our children. If we do not teach them that there is nothing impossible, they will become one of the gray mass of people who stop dreaming. A wise cartoon on the subject mentioned.

На досвіді виховання сина я зрозумів, що діти взагалі не розуміють слова “Не можна”. І це - прекрасно!, а не тягар, як думає більшість батьків. Так, набагато складніше знайти спосіб зробити здавалось би не реальні речі, чим просто сказати “Не можна”. Але, це наші діти. Якщо ми не будемо вчити їх, що немає нічого неможливого вони стануть одними із сірої маси людей, які перестають мріяти. Згадав мудрий мультик на цю тему.

Children are the best we have done in our lives.

Діти - це найкраще, що ми зробили в своєму житті. Цініть їх.

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.