Před 10 lety se odmlčel tvůrce Bitcoinu; Stát Louisiana oficiálně chválí Nakamota; Tesla vydělala 100 mil. $ na BTC: Příběhy týdne

in KryptoHodler2 years ago

Před deseti lety se finálně odmlčel tvůrce Bitcoinu Satoshi Nakamoto. Ten byl právě oficiálně pochválen jedním z amerických států společně s Bitcoinem a Tesla také chválí, protože zveřejnila, kolik již vydělala na BTC.

https://kryptohodler.cz/pred-10-lety-se-odmlcel-tvurce-bitcoinu-stat-louisiana-oficialne-chvali-nakamota-tesla-vydelala-100-mil-na-btc-pribehy-tydne/

Bitcoin robot.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27131.84
ETH 1895.00
USDT 1.00
SBD 2.14