The violet smell of a holy man Pio...

in GEMSlast year

received_219727969117242.jpeg

Recently on a walk, I noticed that wild violets bloomed in the park. They are so small and inconspicuous, but their scent is one of the most beautiful, wich I know! Interestingly, wild violets have a much brighter and nicer smell than those grown in the garden.
Each time these beautiful purple flowers bloom, I recall the life story of Holy Father Pio.

Нещодавно на прогулянці я помітила, що зацвіли дикі фіалки в парку. Вони такі маленькі та непомітні, але їх аромат один з нейпрекрасніших серед квітів, які я знаю! Цікаво те, що дикі фіалки мають набагато яскравіший і приємніший запах, ніж ті, що вирощують в саду.
Кожен раз, коли цвітуть ці прекрасні фіолетові квіти, я пригадую історію життя святого Отця Піо.

received_244618513381335.jpeg

He was born in Southern Italy. At the age of 10, he expressed a desire to be a monk. Father Pio had a deep spiritual desire to know the suffering of Jesus Christ, and after a while he had a stigma on his body - wounds in those places where Jesus Christ was wounded. Doctors could not comprehend this phenomenon and researched his whole life. From the wounds stood out a wonderful liquid, which had a very pleasant smell, like perfume.

Він народився в Південній Італії. Ще в віці 10 років він виявив бажання бути монахом. Отець Піо мав глибоке духовне бажання пізнати страждання Ісуса Христа і через якийсь час у нього на тілі з'явились стигми - рани в тих місцях, де були рани у Ісуса Христа. Цей феномен лікарі не могли збагнути, і досліджували все його життя. З ран виділялась дивовижна рідина, яка мала дуже приємний запах, наче парфуми.

received_1058459864531647.jpeg

He is known as a person who had the extraordinary ability to appear simultaneously in different places on the planet. And his presence was recorded by the smell of violets, as many people have told. And miraculous miracles happened - salvation in dangerous situations. One day, when Pio's father was physically present in Italy, one poor woman was gathering berries in the mountains and, noticing, came very close to the cliff, and suddenly she felt a strong smell of violets, which made her look around and she realized that she was one step from her death.

Він відомий як людина, яка мала надзвичайні здібності з'являтись одночасно в різних місцях на планеті. І його присутність була зафіксована запахом фіалок, про що розповідало багато людей. І відбувались дивовижні чуда - спасіння в небезпечних ситуаціях. Одного разу був зафіксований випадок,коли отець Піо був фізично присутній в Італії, а одна бідна жінка збирала ягоди в горах і не помітивши, підійшла дуже близько до обриву і раптом вона відчула сильний запах фіалок, який її заставив озирнутись і вона зрозуміла, що була на відстані одного кроку від своєї смерті.

received_232578154609154.jpeg

This monk was isolated for almost 10 years in his cell, and finally the Vatican recognized the supernatural abilities of this man and he was recognized as a saint!

Цей чернець був ізольований майже 10 років у своїй келії і вкінці кінців Ватикан визнав надприродні здібності цієї людини і він був визнаний святим!

Thank you for your visit!

Дякую за відвідування мого блогу!

Coin Marketplace

STEEM 1.29
TRX 0.12
JST 0.141
SBD 8.70