Həyatın dadı - Şeir

594516932.jpg

Səhərləri sevirəm Bu ümid qoxusu Quşların nəğməsinə qulaq asıram Və çiçəklər rəqsə qoşulur Mən xəyallara inanmağı xoşlayıram Bu inanc bir hadisəyə qalib gəlir Zaman cavab verir Külək tozu daşıyır Ruhunu məhv etmək üçün yağışı sevirəm Ağrıları dindirir və siz sakitlik təmin edirsiniz mən yollara inanmağı xoşlayıram, onlar yaxşı insanlardır. Çünki dünya itməyib və biz bura boş yerə gəlməmişik.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19082.10
ETH 1322.44
USDT 1.00
SBD 2.47