Sort:  
 3 months ago 

🙈🙈🙈 açığı konkret olaraq şotu itirmişdim. Heç bilmədim vəziyyət belə olacaq. Təbii ki, Sizin dəstəyinizə bu uğuru qazandım. Qazandım deməyim kobud olar. Əslində bunu qrup şəklində etmişik. Və Siz bunu mənə qazandırdınız. Minnətdaram🙏

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37703.48
ETH 2586.13
USDT 1.00
SBD 4.09