Olmazsa olmazımız.

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

IMG_20211201_172153.jpg

SOCAR adlı bu illət olmazsa olmazımızdı. Gecələrin birində tarif şurası benzinin qiymətini qaldırdığı ilə yeyəcək - içəcək bütün naz nemətlərin qiyməti qalxır. Gecə qalxmalarının ən müdhiş nümunəsidi benzinin qiymətinin qalxması:)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 35944.09
ETH 2372.19
USDT 1.00
SBD 3.71