The Blueness Of The Sky And Clouds Reflected In The Still Water

in Photography4 months ago

image.png

Ngayong panahon ng pandemya, palakasin natin ang ating resistensya at mas higit pa ang ating pananampalaya.

Always wear your face shield and FAITH SHIELD. Manalangin at huwag mawalan ng pag-asa.

Dahil ang kalaban natin ay di nakikita,
Ibayong pag-iingat ang kailangan para sa ating kaligtasan at sa ating kapwa.

Kaya't ito muna ang aking ipamalas.
Isang kalawakang maaliwalas ,
Sumasalamin sa langit at ulap na kagila-gilalas.

image.png

The blueness of the sky and clouds reflected in the still water that seemed a very clear water, but actually it was a fish pond that was pretty dirty. Have a great day ahead everyone!

Photos are mine and taken by me using my A10s
Taken at Binmaley, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.053
BTC 42746.89
ETH 3279.00
BNB 485.75
SBD 4.87